Beleidsplan

Beleidsplan
Stichting Stimuleringsfonds
Glasvezel De Wolden
Inhoudsopgave

1. Voorwoord
2. Algemene gegevens en bestuur
3. Missie, visie en ambitie
4. Doelstelling
5. Doelgroep
6. Vrijwilligers
7. De manier waarop de Stichting geld verkrijgt
8. Aanvraag procedure financiële ondersteuning
9. Het beheer van het vermogen
10. Communicatie

1. Voorwoord.
Voor u ligt het beleidsplan van Stichting Stimuleringsfonds Glasvezel De Wolden voor de periode 2024 – 2028.

De Stichting Stimuleringsfonds Glasvezel De Wolden is ontstaan na het beëindigen van de activiteiten van Stichting Glasvezel de Wolden en het middels een statutenwijziging oprichten van Stichting Stimuleringsfonds Glasvezel De Wolden op 17 november 2020 te Zuidwolde en is statutair gevestigd te Ruinerwold gemeente De Wolden.
Het streven van de stichting is de leefbaarheid in de gemeente De Wolden te verbeteren.

Met betrokkenheid en geld realiseert en ondersteunt de stichting uiteenlopende lokale projecten en initiatieven welke gerelateerd zijn aan het breedband glasvezelnetwerk in gemeente De Wolden.

Dit plan geeft inzicht in
• Missie, visie, ambitie en doelstellingen van de stichting

• De manier waarop de Stichting geld werft

• Het beheer van het vermogen van de stichting

• Het functioneren van het bestuur

Het bestuur van Stichting Stimuleringsfonds Glasvezel De Wolden
Opgesteld door: J. Buiter

2. Algemene gegevens en bestuur

Algemene gegevens
Statutaire naam : Stichting Stimuleringsfonds Glasvezel De Wolden
Organisatietype : Stichting
Opgericht : 17 november 2020
KvK nummer : 64733092
Banknummer (IBAN) : NL51 RABO 0308 0500 88
Fiscaal nummer (RSIN) : 855806497
Telefoonnummer : +316 57193323
Website : https://www.stimuleringsfondsgdw.nl
E-mail : info@stimuleringsfondsgdw.nl
Werkgebied : Gemeente De Wolden
Doelgroep : Alle inwoners van de gemeente De Wolden

Bestuur
Naam : Jan Willem Homan
Titel : Voorzitter
Naam : Sjoerd Catharinus Meijer
Titel : Secretaris
Naam : Jan Buiter
Titel : Penningmeester

Naam : Liesbeth Koster – Sassen
Titel : Bestuurslid, 2e penningmeester
Naam : Marijn Linde
Titel : Bestuurslid, 2e voorzitter

3. Missie, visie en ambitie
Onze missie
Stichting Stimuleringsfonds Glasvezel De Wolden is een door vrijwilligers geleide stichting die mensen bij elkaar brengt om de leefbaarheid in de omgeving te verbeteren.
Met betrokkenheid en geld realiseert en ondersteunt de stichting lokale projecten en initiatieven welke gerelateerd zijn aan het breedband glasvezelnetwerk in de gemeente De Wolden.
Onze visie
Als stichting zetten wij ons in voor het verbeteren van de leefbaarheid en sociale cohesie op lokaal niveau. Dat betekent dat projecten welke gerelateerd zijn aan en gebruik maken van het breedband glasvezelnetwerk in de gemeente De Wolden geïnitieerd en gerealiseerd kunnen worden met gelden uit ons fonds. Deze projecten kunnen variëren van zorg & welzijn, kunst & cultuur, sport & recreatie, natuur & milieu, energie & duurzaamheid, educatie en andere. We sluiten daarbij aan bij lokale behoeften en initiatieven.
Onze ambitie
Voor het creëren van een breed draagvlak om de doelen van de stichting te realiseren, wil de stichting vertegenwoordigers van alle verenigingen in de gemeente De Wolden en andere geïnteresseerde / gespecialiseerde personen betrekken bij het proces van nadenken over en opzetten van mogelijke projecten.

4. Doelstelling
Doel van Stichting Stimuleringsfonds Glasvezel De Wolden: ( Zie Art. 2 van de statuten)
1. Het initiëren, ondersteunen en / of doen realiseren van onderzoeken en projecten op lokaal niveau, welke gerelateerd zijn aan het snelle Glasvezelnetwerk in de gemeente De Wolden.
2. Het ondersteunen van toepassingen voortvloeiende uit de onder a genoemde items, waarbij een snel netwerk noodzakelijk is.
3. Het verrichten van alle verdere handelingen , die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

5. Doelgroep.
Onze doelgroep zijn alle inwoners en rechtspersonen binnen de gemeente De Wolden.

6. Vrijwilligers
De brede aanwezigheid in de gemeente De Wolden van verenigingen welke bestaan uit vrijwilligers, maken het mogelijk om na te denken over en het mogelijk opzetten van projecten om de onder punt 4 genoemde doelstellingen te realiseren.

7. De manier waarop de Stichting geld verkrijgt
Het vermogen van de stichting bestaat uit:
1. Subsidies en donaties
2. Schenkingen, erfstellingen en legaten
3. Alle andere wettige baten
De stichting heeft geen winstoogmerk en is afhankelijk van de bijdragen van anderen.
8. Aanvraag procedure financiële ondersteuning
Een aanvraag via de website van de Stichting, https://www.stimuleringsfondsgdw.nl
of mail naar info@stimuleringsfondsgdw.nl

Vul daartoe het aanvraagformulier in dat op de website van de Stichting staat.
Voeg de noodzakelijke van belang zijnde stukken bij en mail deze naar info@stimuleringsfondsgdw.nl.

9. Het beheer van het vermogen
Beheer van het vermogen:
Het beheer van het vermogen van Stichting Stimuleringsfonds Glasvezel De Wolden wordt verzorgd door het bestuur van de Stichting via de RABO Bank. De Stichting is verplicht om een financiële administratie te voeren. Uit deze administratie moet blijken:
1. Welke bedragen er (per bestuurder) aan onkostenvergoeding zijn betaald, welke bedragen zijn uitgegeven aan het werven van geld en het beheer van de stichting. Dat geldt ook voor alle andere kosten, wat de aard en omvang van de inkomsten en het vermogen van de stichting is.
2. De ontvangen gelden, worden aangewend ten behoeve van de uitvoering van de doelstelling van de Stichting.
3. Aan het einde van het boekjaar (dat loopt van 1 januari tot met 31 december van het jaar) wordt door de penningmeester de boeken afgesloten. Daaruit worden de jaarstukken opgesteld bestaande uit, de jaarrekening, de balans en een staat van baten en lasten over het betreffende boekjaar. Het bestuur beoordeelt en controleert de stukken en keurt de stukken goed middels een ondertekening. Een onafhankelijke financieel deskundige / accountant controleert hierna de financiële stukken. Na de goedkeuringen wordt een overzicht hiervan gepubliceerd op de website.

10. Communicatie
De stichting houdt haar doelgroep op de hoogte van de ondernomen activiteiten / projecten via (digitale) media middels:
1. Een inhoudelijk jaarverslag
Het jaarverslag verteld kort en bondig over de activiteiten en projecten die zijn uitgevoerd in dat jaar en hoe deze zijn verlopen.

statuten Stimuleringsfonds GDW